A K H

  ა ა რ ს ე ბ უ ლ ი ა   2003   ელს.

    ქვენ იმყოფებით    თელავში მდებარე   ა კ ა კ ი   ხ ი თ ა რ ი შ ვ ი ლ ი ს     ინდივიდუალური  იარაღის  დამამზადებელ   სახელოსნოში.                                                                                                                                                                                                                                                                                   ქ შეგიძლიათ დაუკვეთოთ ექსკლუზიური კარაბინის მოდელი თქვენთვის სასურველი კონფიგურაციით.