ა.   ხითარიშვილი            _  _              ქ.  თელავი